logo logo


04 Eylül 2020

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Sayın Robert Spano, Türkiye’ye yaptığı iki günlük çalışma ziyareti kapsamında Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca’yı ziyaret etti. Sayın Spano’ya AİHM Ulusal Yargıcımız Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel ile AİHM 2. Dairesi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Bakırcı eşlik etti. Görüşmeye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Eyüp Yeşil ile Yargıtay Genel Sekreteri Sayın Fevzi Yıldırım da katıldı.

            Yargıtay Başkanı Sayın Mehmet Akarca, Türkiye’de hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına ilişkin reformlara devam edildiğini, bu amaçla yargı paketlerinin uygulamaya konulduğunu, AİHM bünyesinde oluşturulan Yüksek Mahkemeler Ağı’nın Yargıtay’daki hakim ve Cumhuriyet savcılarının AİHM içtihadını takip etmesini kolaylaştırdığını belirtti. Yargıtay ve Türk yargısı hakkında da bilgiler veren Sayın Akarca, bölge adliye mahkemelerinin kurulması ile birlikte dosya sayısının önemli ölçüde azaldığını, bunun sonucu olarak Yargıtay’ın Türkiye’de içtihat birliğini sağlamaya ilişkin rolünün daha çok güçlendiğini, ayrıca yapılan ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

            AİHM Başkanı Sayın Robert Spano, yapmış olduğu ziyaretin Türkiye hakkında yararlı bilgiler edinmesini sağladığını, Avrupa bölgesindeki tüm hakimlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin uygulanması konusunda ortak bir hukuk anlayışı geliştirmeleri gerektiğini, bunun için herkesin üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesinin faydalı olacağını ifade etti. Zaman zaman AİHM ile ulusal mahkemeler arasında görüş ayrılığı olmasının işin doğasından kaynaklandığını, bu gerçeğin farkında olarak karşılıklı iyiniyet ve yardımlaşma ile ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bir denge sağlanması gerektiğini belirtti.

            Türkiye’nin AİHM’deki ulusal hâkimi Sayın Doç. Dr. Saadet Yüksel, yargıçlar arası diyalogun önemine dikkat çekerek, Yargıtay hâkimleri ile AİHM hâkimleri arasında daha önce gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısının, bundan sonra da düzenli şekilde yapılmasının yararlı olacağını, bu şekilde görüş ayrılığı yaşanan alanlarda bir denge ve uyumlaştırma sağlanabileceğini belirtti.

 

Görüntülere ulaşmak için tıklayınız...01 Eylül 2020

Resim

Yüz elli yılı aşan köklü bir geçmişe sahip Yargıtay, adli yargıda içtihat birliğini sağlama vizyonuna uygun şekilde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adaletin, hukukun ve özgürlüğün güvencesi olmaya devam edecektir. Türk yargısı olarak temel amacımız, halkımıza kusursuz adalet hizmeti sunabilmek, adalete olan güvenlerini daha çok yükseltmek ve kamu vicdanını tatmin edebilmektedir.

 Millet olarak kendi aklımıza uyacak, olguları kendi gözlerimizle okuyacak, yerel ve küresel sorunları hiçbir ön yargının etkisinde kalmadan kendimiz tespit edecek, adil çözümleri araştırıp insanımıza ve insanlığa sunacak bir hukuk kültürüne ve insan kaynağına sahibiz. Biz, kendisi merkez olabilecek ve insanlığın ortak hukuk kültürüne katkılar sağlayabilecek bir milletiz. Hukuk sistemimizi kendi özkaynaklarımız ile daha çok geliştirebilir, dünyadaki en iyi uygulama örneklerini oluşturabilir ve ürettiklerimizle başka ülkelere de emsal teşkil edebiliriz.

Hepimizin üzerine titrediği yargı bağımsızlığının temel koşulu, Anayasamızın başlangıç kısmında ifade edilen kuvvetler ayrılığı ilkesidir. “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir işbölümü ve işbirliği olduğu, üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” veciz şekilde Anayasamızda ifade edilmiştir. Bu ilkeye göre, başta yasama, yürütme ve yargı olmak üzere devletin organları arasındaki ilişki karşılıklı saygıya dayalı olmalı, her biri diğerinin rolünü kabul etmelidir.  

 Demokrasinin, insan haklarının, hukuk devletinin, güçlü bir ekonomik yapının, kalkınmanın, refahın, huzurun, güvenliğin ve barışın teminatı bağımsız ve nitelikli bir yargıdır. Hukuk bir değerler sistemi olup, biz hukukçuların işi de öncelikle adaletin yerine getirilmesini sağlamaktır. Yargı teşkilatımızın çok değerli mensupları, yargının kurucu unsuru olan kıymetli avukatlar ve değerli akademisyenlerimizle birlikte daha özgün ve etkili bir yargı sistemine doğru her geçen gün daha güvenle ilerleyeceğimize inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle 2020-2021 adli yılını kutlar, milletimize ve tüm insanlığa adalet, özgürlük ve barış getirmesini dilerim.

                                                                                                                                     Mehmet AKARCA

                                                                                                                                      Yargıtay Başkanı


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım