ENG

YARGITAY BAŞKANLIĞI
YARGITAY İÇTİHAT MERKEZİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

     Giriş

     Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere temel hak ve özürlüklerin korunması amacıyla kişisel verilerle ilgili düzenlenen 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca “Aydınlatma Yükümlülüğü”nü yerine getirmek amacıyla bu “Aydınlatma Metni” hazırlanmıştır.
Kişisel veri sahipleri, kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) ve sair mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri toplanan, işlenen ve aktarılan kişilerdir.
    Veri sorumlusu ise kişisel verileri bu metinde açıklandığı üzere kaydedebilen, saklayabilen, güncelleyebilen, mevzuatın ya da anlaşmaların izin verdiği veya zorunlu kıldığı durumlarda üçüncü kişiler ile hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilen, aktarabilen, sınıflandırılabilen kişidir. Bu hüküm uyarınca Yargıtay Genel Sekreterliği, Yargıtay Başkanlığında koordinasyonu sağlayacak üst düzey birim olarak belirlenmiştir. 

     Amacımız;
Kişisel verilerin alınmasındaki hukuki nedenleri, alınma şekli, nasıl koruduğumuz, kişisel verileri işleme amaçları, uyum sağladığımız kurallar ve veri işleme süreçlerimiz hakkında en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

     Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) gereğince; Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; kanunda açıklandığı çerçevede ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

     Yargıtay İçtihat Merkezi (YİM) tarafından kişisel verilerin güvenliğine azami hassasiyet gösterilmektedir. Edinilen kişisel veriler bu aydınlatma metninde belirtilen ve YİM’e giriş yapılması ile kurulan ilişki dışında kullanılmamakta, başka amaçlarla üçüncü şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ve ticari amaçlarla kullanılmamakta ya da  satılmamaktadır. 


     Kişisel veriler belirtilen işleme amaçları dışında kullanılmayacak, açık bir rıza olmaksızın ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler dışında üçüncü kişilere aktarılmayacak veya ifşa edilmeyecektir. Üçüncü kişilerle paylaşılmasını gerektiren sebeplerin varlığı halinde ise bu bilgiler sadece gerektiği kadar ve ilgili olduğu ölçüde aktarılacaktır.

    1- Kişisel Verilerin Toplanması, Yerel Depolama (Local Storage) ve Çerez (Cookie) Hakkında Bilgilendirme ve Veri Toplanmasının Amacı

     Kişisel verilerin toplanması sağlanan hizmete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte kişisel veriler otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle onay veya imza ile tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler, bilgilendirme formları ve sair belgeler ile uzaktan bağlantı ya da veri aktarımı sırasında, iletişim formu ya da Yargıtay Başkanlığına ait www.yargitayictihatmerkezi.gov.tr uzantılı tüm e-posta hesapları üzerinden iletilen talepler ile ilgili yapılan her türlü görüşmede internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla toplanabilecektir.
 
     Kişisel verilerin toplanmasındaki amaç; YİM bünyesinde ihtiyaç duyulan hizmetlerin tekilleştirilmesi ve daha az kişisel veri alınması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapılması, erişim yetkilerinin dağılımının sağlanması, internet sitesinin kullanımına dair analiz yapılması, daha iyi hizmet sunmak için iletişim kanallarının kullanıcılara özgü hale getirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması ile daha iyi ve hızlı bilgiye ulaşılması ve kullanıcı profili oluşturulması, çağrı merkezi kayıtları ile taleplerin takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması, iş faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi yoluyla bu faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde icra edilmesi, eğitim ve etik alanındaki çalışmalara katkı sağlanması, kanuni yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların, kurumların ve kişilerin taleplerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla ve gizlilik koşullarına uymak kaydı ile gerektiğinde paylaşmaktır.

     Çerezler, web sitemizin veya mobil platformların tercihlerinizi hatırlamamıza, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgiler aracılıyla tercihlerinize ulaşmanıza yardımcı olurlar (Örneğin web sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil, konum ve diğer tercihler). Böylelikle web sitemiz veya mobil uygulamalarımızı ziyaret ettiğinizde söz konusu bilgileri tekrar girmeniz gerekmez. Çerezler sadece Kullanıcının internet ortamındaki ziyaret geçmişine dair bilgiler içermekte olup bilgisayara ve/veya mobil cihazda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler.

     Yerel depolama; işlevi (aynı zamanda "local storage" olarak adlandırılır) web sitesi veya mobil uygulama kullanımında verilerin tarayıcınızın önbelleğinde yerel olarak depolanması ve önbelleği silinmedikçe veya oturum depolaması olduğu sürece, tarayıcı kapatıldıktan sonra bile var olmaya devam edip, okunabilir olmasını sağlamaktır. Üçüncü taraflar yerel depolama alanında saklanan verilere erişemez. 

     www.yargitayictihatmerkezi.gov.tr adresli internet sitesi ile mobil uygulamasında çeşitli amaçlarla veri depolama işlemi yapılmaktadır. Toplanan veriler herhangi bir zarara neden olmazlar ve sadece web sitesi ziyaretçilerini tanımaya yararlar. Web sitemizi veya mobil uygulamayı aynı son cihazla kullanılmasında bir sonraki ziyaretinizde ve aramalarınızda, yerel depolama ve çerezlerde saklanan bilgiler aracılığıyla daha hızlı ve doğru hizmet vermek için kullanılacaktır.

Seçilen veri depolama türü vasıtasıyla kişisel veriler toplanarak işlenmektedir. Veri depolamadaki amaç;

    • YİM web ve mobil uygulamasının gerekli temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek,
    • Sistemi ve uygulamayı analiz etmek ve performansını arttırmak,
    • Kişiselleştirme ile hedefleme faaliyeti gerçekleştirmek,
    • Sistemin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamaktır.
    • Seçilen Yerel Depolama yöntemi ile veri depolama alanını arttırmak
    • Uygulama/web sayfası tarayıcıya yüklendiğinde, oturum açmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak
    • YİM web ve mobil sisteminin hatasız ve düzgün çalışmasını sağlamak
    • Kullanıcı deneyimini iyileştirme ve sitenin gelişmesi
    • Genel ziyaretçi davranışını anlamak 
    • YİM uygulaması için nasıl güncelleştirmeler ve iyileştirme yapılacağına dair bilgi toplamaktır.

     Tarayıcının yerel depolama alanı kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilir. Bunun için kullanıcı (client) verilerini silerek, tarayıcı geçmişi silerek ya da tarayıcını silerek verilerini yok edebilir.

     Ayrıca çerezlerin (cookies) veya yerel depolama (local storage) genel olarak devre dışı bırakılmasının web sitemizde işlevsel kısıtlamalara yol açabililir.

     Kullanıcıların YİM sistemine girmiş oldukları bilgilere üçüncü kişilerin erişimi engellenmiş olup kişisel bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla sistem ve internet alt yapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmaktadır.
     
     Çerezlerin cihazda tutulması, tarayıcıda gerekli ayarlar yapılarak engellenebilecektir. Bu konuda detaylar için tarayıcı üreticisinin yardım seçeneğine başvurulabilir.

    2- Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Yargıtay Başkanlığının bir hizmet birimi olan YİM, KVK Kanunun 4. maddesinde “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığında altında belirtilen amaçlar çerçevesinde KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kişisel verileri işleyebilir. 
Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur: 

    • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
    • Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
    • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
    • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
    • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

    3- Kişisel Verilerin İşlenmesi

     Yargıtay tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu madde de belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde KVK Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel veriler mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza aranmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. 
     
     Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerin sunulabilmesi ve bu kapsamda yasadan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolmasının ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
     
     Bunların yanında kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, veri sorumlusu sıfatıyla Yargıtay Başkanlığının hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen ve o kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu sıfatını haiz Yargıtay Başkanlığının meşru menfaatleri için işlenmesi zorunlu olan veriler, bu başlık altında belirtilen sürelerin geçmesi durumunda ancak bu cümlede tahdidi olarak sayılmış amaçların gerçekleştirilmesi için kullanılabilecektir. Bu nedenlerle saklanan kişisel verilere başka bir amaç ile erişilmesine izin verilmeyecek ve ancak zaruri durumlarda bu veriler kullanılabilecektir. Sayılan zaruri durumların sona ermesi halinde kişisel veriler usulüne uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

    4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla ve Nasıl Aktarılabileceği

     YİM tarafından toplanan kişisel veriler; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle Yargıtay ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini amacıyla üçüncü kişilere ve kurumlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması gereken sebeplerin varlığı halinde ise aktarılan bilgiler sadece gerektiği kadarı ile ve ilgili olduğu ölçüde aktarılacaktır.
   
5- KVK Kanunu Gereği Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

    (1) Kişisel veriler kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.
    (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:
    a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
    b. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
    c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, işlenmesinin gerekli olması, 
    d. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
    e. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, 
    f. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
    g. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

    6- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi (KVKK m. 7)

a. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. 
b. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
 
    7- Veri Sahibinin Hakları (KVKK m. 11)

    a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
    b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
    e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    f. KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi halinde kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
    h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

    8- Veri Sahibinin Başvuru Şekli

   Yukarıdaki başlık altında sıralanan haklara ilişkin talepte bulunulurken, başvuranın kimliğinin tespitine elverişli bilgiler ile birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesinde öngörülen ve kullanılması talep edilen hakka yönelik açıklamalar https://www.yargitay.gov.tr internet adresinde yer alan KVKK Başvuru Formu’na yazılmalı ve doldurulan formun imzalı bir nüshası “İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:6  A Blok Ahlatlıbel Çankaya / ANKARA” adresine posta ile gönderilmelidir. Bu yöntem dışında doldurulan form, kimlik belgesi ile bizzat elden iletilebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince bu Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile Yargıtay Genel Sekreterliğine gönderilebilir.

    Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad ve soyad, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası) tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile talep konusu yazılmalıdır.
Başvurularda talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, içeriğinin başvuranın şahsı ile ilgili bulunması, başkası adına hareket edilmesi halinde bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvuruda kimlik ve adres bilgilerine yer verilmesi gerekir. 
İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler yapılabilir.

    9- Veri Sahibine Cevap Verilmesi

Yargıtay Genel Sekreterliğine iletilen haklara ilişkin talepler en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
Yargıtay Başkanlığının KVKK Politikası hakkında daha ayrıntılı bilgi için www.yargitay.gov.tr sitesinden bilgi alınabilir.


İletişim Bilgileri:
Adres: İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:6  A Blok Ahlatlıbel Çankaya / ANKARA
Telefon: 0312 836 00 00