ENG
Başkanın Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin temyiz incelemesini yapmakla görevli bağımsız bir yüksek mahkeme olan Yargıtay; kuruluş tarihi olan 1868 yılından bugüne kadar bu önemli görevi eksiksiz yerine getirmek için kurumsal faaliyetine devam etmektedir.

Doğru ve güvenli yargılanma hakkının en temel insan hakkı olduğunun ve kaliteli adalet hizmetinin sosyal ve ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edildiğinin bilincinde olan kurumumuz, insan haklarına saygılı, demokrat, bağımsız, çoğulcu, katılımcı, bireyi merkez alan, yargı bağımsızlığının özümsendiği, hesap verebilirlik ve şeffaflığın yargı bağımsızlığının bir göstergesi olarak benimsendiği, devletin hukukla formüle edildiği, başka bir görünüş şeklinin bulunmadığı, özgürlüklerin esas,  yasakların tali olduğu yargı idealini kabul etmiştir.  

Gelecek yıllarda da Yargıtay temel ilkelerinden ayrılmadan, dönüşüm ve değişimin de gerekliliğine inanarak görevini eksiksiz yapma gayreti içerisinde olacaktır.