logo logo

02 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli Mühendis pozisyonuna başvuru yapan adaylardan; Mülakat sınavına katılacakları belirlemek için:

Elektrik, İnşaat ve Makine Mühendisi olarak başvuranlardan, en az 2 yıl deneyimli olduğunu belirten belgenin, 05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar, şahsen veya posta ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

EVRAKI ŞAHSEN TESLİM EDECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Ek Bina (Ceza Binası) Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

EVRAKI POSTA İLE GÖNDERECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA

İlanen duyurulur.


02 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 52 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna başvuru yapan adayların klavye uygulama sınavına katılabilmeleri için:

1- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının onaylı bir örneğinin,

2- Fakülte veya yüksekokul öğrenimi sırasında bilgisayar eğitimi alındığı ve bu dersten başarılı olunduğunu gösteren (transkript ve benzeri) belgenin onaylı bir örneğinin,

05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar
şahsen veya posta ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

EVRAKI ŞAHSEN TESLİM EDECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Ek Bina (Ceza Binası) Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

EVRAKI POSTA İLE GÖNDERECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA

3- Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Bölümü, Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek Lisesi, diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenilmeyecektir.

İlanen duyurulur.


26 Ocak 2018

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki linkte belirtilen sözleşmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ile ilgili detaylar için tıklayınız...11 Ocak 2018

Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesindeki "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir." hükmü uyarınca, uygulaması yapılacak olan tedavi yardımı hakkkında bilgi sayfasına erişmek için tıklayınız....


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım