ENG
11 Ocak 2018, Perşembe

         Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin; ölenlerin hak sahibi olan dul ve yetimlerinin sağlık giderleri, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen 24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesindeki "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Yargıtay bütçesinden ödenir." hükmü uyarınca, kanunda sayılan hak sahiplerinin sağlık giderlerinin karşılanmasında, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik esas alınarak uygulama yapılacaktır.
 
        Anılan yasal düzenleme uyarınca, Başkanlığımızca gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda öncelikle hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla "müstehak listesi" oluşturulmaktadır. Belirlenecek olan hak sahipleri, SGK Genel Sağlık Sigortası mevzuatı kapsamı dışına çıkacağından, oluşturulacak müstehak listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve protokol imzalanacak özel hastaneler ile üniversite hastenelerine gönderilecektir.
 
        Başkanlığımız ile özel hasteneler ve üniversite hasteneleri arasında görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, mevcut durumun anılan düzenlemeye uygun hale getirilmesi amacıyla protokoller hazırlanmaktadır. Protokollerin tamamlanmasından sonra, hak sahiplerinin anlaşmalı hastanelerden alacakları tedavi hizmetine ilişkin faturalar doğrudan kurumumuza gönderilecek ve yasal sınırlar çerçevesinde Yargıtay Bütçesinden karşılanacaktır. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinden sözkonusu protokollerin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte  hak sahiplerinin tedavi hizmeti alması karşılığında  ödedikleri tedavi ücretlerine ilişkin faturayı Tedavi Bürosu Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde, ödemiş oldukları bedel yasal sınırlar çerçevesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacaktır.
 
        Başkanlığımız ile Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacılar Birliği arasında "çatı protokoller" imzalanacak olup,  protokollere istinaden anlaşma yapan serbest diş hekimleri ve eczacılar tarafından düzenlenecek fatura ve reçete bedelleri de yine yasal sınırlar çerçevesinde Yargıtay Bütçesinden karşılanacaktır.
 
        Anlaşmalı Özel Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Özel Diş Tedavi Merkezleri, Serbest Diş Hekimleri ile Eczaneler Yargıtay Başkanlığımızın internet sitesi ve intranet sistemi  üzerinden güncellenerek yayınlanacaktır.
 
        Saygıyla duyurulur.       

09 Ocak 2018, Salı

             Tedavi Bildirim Formunun ilgili kişilerce doldurularak 0312 293 23 34 nolu fax numarasına göndermeleri gerekmektedir.  Forma ulaşmak için tıklayınız...