logo logo

15 Şubat 2018

Yargıtay Başkanlığı; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
        Sınava girme hakkı elde edemeyenler, 15/02/2018 – 19/02/2018 tarihleri arasında Başkanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Personel ve Eğitim Müdürlüğüne gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

        İlgililere ilanen tebliğ olunur.    

Başvuru sonuçları için aşağıdaki linki tıklayınız. (Sınav tarihi internet sitemizden ilan edilecektir.)

EK 1 : Sınava Katılmaya Hak Kazananlara Ait Liste

EK 2 : Sınava Katılmaya Hak Kazanamayanlara Ait Liste


10 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi gereğince Başkanlığımızda açık bulunan; 2 Elektrik Mühendisi, 1 İnşaat Mühendisi ve 2 Makine Mühendisi pozisyonuna başvuru yapan adaylardan; mülakat sınavına katılabilmeleri için;

Meslekleri ile ilgili en az iki yıl deneyimli olduklarını belirten belgenin 05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar şahsen veya posta yolu ile Başkanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.

Ancak postada yaşanan gecikmelerden dolayı  adayların mağdur olmamaları için evrak teslim süresi, Yargıtay Sınav Komisyonu Kararı ile 12/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar uzatılmıştır.

İlanen duyurulur


09 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi gereğince Başkanlığımızda açık bulunan 52 zabıt katibi pozisyonuna başvuru yapan adayların klavye uygulama sınavına katılabilmeleri için;

1- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının onaylı bir örneğinin,

2- Fakülte veya yüksekokul öğrenimi sırasında bilgisayar eğitimi alındığı veya bu dersten başarılı olunduğunu gösteren (transkript ve benzeri) belgenin onaylı bir örneğinin,

05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar şahsen veya posta yolu ile Başkanlığımıza gönderilmesi istenilmiştir.

Ancak postada yaşanan gecikmelerden dolayı adayların mağdur olmamaları için evrak teslim süresi, Yargıtay Sınav Kamisyonu Kararı ile 12/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar uzatılmıştır.

İlanen duyurulur.


02 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli Mühendis pozisyonuna başvuru yapan adaylardan; Mülakat sınavına katılacakları belirlemek için:

Elektrik, İnşaat ve Makine Mühendisi olarak başvuranlardan, en az 2 yıl deneyimli olduğunu belirten belgenin, 05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar, şahsen veya posta ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

EVRAKI ŞAHSEN TESLİM EDECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Ek Bina (Ceza Binası) Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

EVRAKI POSTA İLE GÖNDERECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA

İlanen duyurulur.


02 Şubat 2018

657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 52 sözleşmeli zabıt katibi pozisyonuna başvuru yapan adayların klavye uygulama sınavına katılabilmeleri için:

1- En az lise veya dengi okul mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasının onaylı bir örneğinin,

2- Fakülte veya yüksekokul öğrenimi sırasında bilgisayar eğitimi alındığı ve bu dersten başarılı olunduğunu gösteren (transkript ve benzeri) belgenin onaylı bir örneğinin,

05/02/2018 tarihinde başlayıp 09/02/2018 tarihi saat 17.30'a kadar
şahsen veya posta ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmesi gerekmektedir.

EVRAKI ŞAHSEN TESLİM EDECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Ek Bina (Ceza Binası) Milli Müdafaa Caddesi No:24 Bakanlıklar/ANKARA

EVRAKI POSTA İLE GÖNDERECEKLER: Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Caddesi No:1 Bakanlıklar/ANKARA

3- Fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Bölümü, Adalet Yüksekokulu, Meslek Yüksekokullarının Adalet Bölümü, Adalet Önlisans Programı, Adalet Meslek Lisesi, diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenilmeyecektir.

İlanen duyurulur.


alt menu ikonları
kurumsal kimlik
alt menu ikonları
haber arşivi
alt menu ikonları
duyuru arşivi
alt menu ikonları
sağlık hizmetleri
alt menu ikonları
e-posta
alt menu ikonları
uluslararası belgeler
Yargıtay © Web&Grafik Tasarım