T.C. Yargıtay Başkanlığı

Geri

Dairelerin İş Bölümü

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 18.01.2024 Tarihli ve 2024/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 25.01.2023 Tarihli ve 2023/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 26.01.2022 Tarihli ve 2022/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 02.07.2021 Tarihli ve 2021/211 Sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 22.06.2021 Tarihli ve 2021/196 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 23/01/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 07/07/2020 tarihli ve 173 sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 03/11/2020 tarihli ve 245 sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 30/01/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 09/02/2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 20/01/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 22/12/2016 tarihli ve 2016/398 sayılı Kararı
Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin 26/07/2016 tarihli ve 2016/263 sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 24/01/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 21/01/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 09/02/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Yargıtay İş Bölümüne İlişkin 12/05/2011 Tarihli ve 2012/1 Sayılı KararıYargıtay Daire ve Kurullarının Görevleri (YK madde 13)

 1. Adliye mahkemelerince verilen ve Kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümleri ilk ve son merci olarak inceleyip karara bağlamak,

 2. Yargıtay Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve özel kanunlarında belirtilen kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçlara ait ceza davalarına ve kanunda gösterilen diğer davalara ilk ve son derece mahkemesi olarak bakmak,

 3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek.
   

Yargıtay Dairelerinin Görevleri (YK madde 14)

YK madde 14'e ulaşmak için tıklayınız...

Hukuk ve Ceza Genel Kurullarının Görevleri (YK madde 15)

 1. Yargıtay dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar vermek,

 2. a) (Ek: 26/9/2004-5235/51 md.) Aynı veya farklı yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakımından hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,
  b) Hukuk daireleri arasında veya ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa,
  c) Yargıtay dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa,
  Bunları içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlamak, (1)

 3. Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ile yargılama görevi özel kanunlarınca Yargıtay Genel Kurullarına verilen kişilere ait davaları ilk mahkeme olarak görmek ve hükme bağlamak ve ilk mahkeme olarak özel dairelerce verilen hüküm ve kararların temyiz ve itiraz yoluyla incelenmesini yapmak,

 4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.


Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılmak zorunda olan Başkan ve üyelerin belirlenmesine ilişkin esaslar, görüşmelerin gündemi, yönetimi, çalışma gün ve saatleri, oylama ve karar, ön sorun ve öncelikle karara bağlanacak hususlar, kararın çıkmış sayılması, kanun hükümleri çerçevesinde Yargıtay İç Yönetmeliği ile düzenlenir.

      Yargıtay Büyük Genel Kurulunun Görevleri (YK madde 16)

 1. Birinci Başkanın, Birinci Başkanvekillerinin, Daire Başkanlarının ve Yargıtay Kanununda gösterilen Kurulların üyelerini seçmek,

 2. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili adaylarını belirlemek,

 3. Özel yasaların Yargıtay üyelerinin katılmasını Ön gördüğü kurullara üye seçmek veya üye adayı belirlemek,

 4. Yargıtay îç Yönetmeliğini yapmak ve gerektiğinde değiştirmek,

 5. Hukuk Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararlan ile Ceza Genel Kurulunun yine benzer olaylarda birbirine aykırı olarak verdiği kararları veya Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu; Hukuk Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi; Hukuk Genel Kurulu ile bir ceza dairesi veya Ceza Genel Kurulu ile bir ceza dairesi; Ceza Genel Kurulu ile bir hukuk dairesi veya bir hukuk dairesi ile bir ceza dairesi arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını gidermek ve içtihatları birleştirmek.

 6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun verdiği kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.


Başkanlar Kurullarının Görevleri (YK madde 17)

A. Başkanlar Kurulunun görevleri

 1. Hukuk ve Ceza Daireleri arasında meydana gelen görev ve iş bölümü uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak, fiili veya hukuki imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakmaması halinde bir başka daireyi görevlendirmek,

 2. Dairelerden birinin yıl içinde gelen isleri normal çalışma ile karşılanamayacak oranda artmış ve daireler arasında iş bakımından bir dengesizlik meydana gelmiş ise takvim yılı basında toplanıp bir kısım isleri başka daireye vermek,

 3. İçtihadı birleştirme görüşmelerine ve kararlarının alınmasına ilişkin olarak ilke kararları almak,

 4. Birinci Başkanlık Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu ile Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak. Bu itirazların incelenmesinde karara katılan kurul üyesi daire başkanları kurula katılamaz ve eksiklikler o dairenin kıdemli üyeleriyle tamamlanır,

 5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

B. Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulunun görevi

Hukuk Daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlamaktır.
Başkanlar Kurullarının verdiği tüm kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine başka bir yargı merciine başvurulamaz.

Birinci Başkanın Görevleri (YK madde 21)

 1. Yargıtay’ı temsil etmek,

 2. Hukuk ve Ceza Genel Kurullarına katılması zorunlu olan daire başkanlarını belli etmek,

 3. Kurullara başkanlık etmek; başkanlık yaptığı kurullarda kendi yazmayacağı kararların hangi üye tarafından yazılacağını belli etmek ve yazılan kararlardan ilgili dairelere Örnekler göndermek,

 4. Yargıtay’ın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak ve bu amaçla uygun göreceği tedbirleri almak, daire ve kurullara katılmamak veya geç katılmak suretiyle, kurul çalışmalarını aksatan başkan ve üyelerin dikkatini çekmek,

 5. Dairelerin çalışma durumları ile ilgili gerekli gördüğü bilgileri yazı ile istemek,

 6. Kurullarca verilen yönetime ilişkin kararları yerine getirmek,

 7. Zorunlu hallerde Yargıtay’a ait geçici işlerde veya başkanlık ettiği kurullarda dosya takrir etmek üzere Yargıtay daire başkan ve üyelerini ve tetkik hâkimlerini görevlendirmek,

 8. Bir dairede ani olarak meydana gelen bir boşluğu doldurmak üzere çok kısa bir süre İçinde başka bir daire üyesini, o dairede görevlendirmek,

 9. Yargıtay memurlarını denetlemek ve denetletmek,

 10. Yargıtay üyeleri arasından Genel Sekreteri seçmek,

 11. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birinci Başkanvekillerinin Görevleri (YK madde 22)

 1. Birinci Başkana ait görevlerden, Birinci Başkan tarafından verilenleri yapmak,

 2. Birinci Başkanın yokluğunda kıdem sırasına göre ona vekillik etmek,

Birinci Başkanvekillerinin de yokluğunda Birinci Başkana en kıdemli daire başkanı, kıdemlerde eşitlik halinde ise yaşlısı vekillik eder.