Ana Sayfa  |  Sıkça Sorulan Sorular  |  İletişim  |
English    Türkçe

 

 


TCYargitay

Kuruluş Şeması

Yargıtay Kuruluş Şeması ve Organizasyon Yapısı

* Detaylı görüntülemek için resme tıklayınız.

Organizasyon Şeması

 

ORGANİZASYON YAPISI

Yargıtay

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii olan bağımsız bir yüksek mahkemedir. Yargıtay; Birinci Başkanlık, daireler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur.

Birinci Başkanlık

Birinci Başkanlık; Birinci Başkan ve başkanvekilleriyle Genel Sekreterden oluşur.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı; Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcı vekili ve yeteri kadar Cumhuriyet Savcısından oluşur.

Yargıtay'ın karar organları şunlardır:

1- Daireler

Yargıtay'da yirmi üç hukuk, on beş ceza dairesi ve her dairede bir daire başkanı ile yeteri kadar üye bulunur. Daireler bir başkan ve dört üyenin katılmasıyla toplanır; işi müzakere eder ve çoğunluk ile karar verirler. Müzakereler gizli cereyan eder.

2- Hukuk Genel Kurulu

Hukuk Genel Kurulu, hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur

a) Hukuk dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar verir. Bu karar kesin olup mahkemeleri bağlar. b) Hukuk daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa ya da hukuk dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, bu içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlar.

3- Ceza Genel Kurulu

Ceza Genel Kurulu, ceza dairelerinin başkan ve üyelerinden oluşur.

a) Ceza dairelerinin bozma kararlarına karşı mahkemelerce verilen direnme kararlarını inceleyerek karar verir. Bu karar kesin olup mahkemeleri bağlar.

b) Ceza daireleri arasında içtihat uyuşmazlıkları bulunursa, ceza dairelerinden biri; yerleşmiş içtihadından dönmek isterse, benzer olaylarda birbirine uymayan kararlar vermiş bulunursa, bu içtihatların birleştirilmesi yoluyla kesin olarak karara bağlar .

4-Büyük Genel Kurul

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkan, birinci başkanvekilleri, daire başkanları, üyeler ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilinden oluşur. Hukuk Genel Kurulunun yada Ceza Genel Kurulunun benzer olaylarda birbirine aykırı biçimde verdiği kararları ile Hukuk Genel Kurulu ile Ceza Genel Kurulu yada Genel Kurullar ile daireler arasındaki içtihat uyuşmazlıklarını giderir ve içtihatları birleştirme kararı verir. Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğunluğun mevcudiyeti ile toplanır.

5. Başkanlar Kurulları

1. Birinci Başkan ile birinci başkanvekillerinden ve daire başkanlarından oluşan Başkanlar Kurulu, Hukuk ve ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar. İş yoğunluğu, fiili veya hukuki imkansızlık sebebiyle bir dairenin görevine giren işe bakamaması halinde bir başka daireyi görevlendirir.

2. Birinci Başkan ile hukuk dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve hukuk daireleri başkanlarından oluşan Hukuk Daireleri Başkanları Kurulu, Hukuk Daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlar.

3. Birinci Başkan ile ceza dairelerinden seçilen Birinci Başkanvekili ve ceza daireleri başkanlarından oluşan Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Ceza daireleri arasında meydana gelen görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını karara bağlar.

6. Birinci Başkanlık Kurulu

Birinci Başkanlık Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanının başkanlığında dördü daire başkanı, dördü Yargıtay üyesi olmak üzere sekiz asıl ve ikisi daire başkanı ve ikisi Yargıtay üyesi olmak üzere dört yedek üyeden oluşur.

1. Yeni gelen üyelerin yerlerini, dairelerin iş durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak belli eder.

2. Zorunlu hallerde daire başkanı ve üyelerin dairelerini değiştirir.

3. Yargıtay tetkik hâkimlerinin çalışacakları daireleri, kurulları ve görecekleri işleri belli etmek ve gerektiğinde yerlerini değiştirmek.

7. Yüksek Disiplin Kurulu,

Yüksek Disiplin Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekillerinden kıdemli olanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile altı hukuk ve üç ceza dairesi başkanları ve başkanlarının katılmadığı dairelerin beş üyesinden oluşur.

8. Yönetim Kurulu.

Yönetim Kurulu; Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Genel Sekreter ile Başkanlar Kurulu tarafından iki yıl için seçilen bir asıl ve bir yedek daire başkanı, üç asıl ve iki yedek Yargıtay üyesinden oluşur.

Hâkimlik ve savcılık sınıfından olmayan Yargıtay personelinin atama ve nakil, yükselme, disiplin ve sair özlük işlerini yürütür ve bunlarla ilgili karar ve tedbirleri alır ve yönetmelikleri yapar.

Genel Esaslar

Yargıtay daireleri ile kurulları oylamaya katılacakların tümünün hazır bulunması veya kanunla belli edilen çoğunluğun meydana gelmesi halinde toplanır.Görüşmeler gizli olur. Daire ve kurullarda kararlar çoğunlukla verilir. Özel hükümler saklıdır.

İdari Birimler ve Bürolar

Yayın Kurulu ve Görevleri:

Yayın Kurulu, yayın işleriyle ilgili konularda gerekli kararları vermek üzere, Birinci Başkanlık Kurulunca Yargıtay üyeleri arasından seçilen dört üye ile tasnif kurulu başkanından oluşur.Yayın Kurulu Başkanının Yayın İşleri Müdürlüğü birimi üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardır.

Tasnif Kurulu ve Görevleri:

Birinci başkanvekilleri ile daire başkanları, genel kurullardan ve dairelerden verilen, emsal teşkil eden kararlardan iki örneğini Yayın İşleri Müdürlüğüne gönderilmelerini sağlamakla görevlidirler. Gönderilen kararların özetleriyle birlikte aynen yayımlanması zorunludur.

Sağlık Müdürlüğü:

Yargıtay sağlık hizmetleri, Sağlık Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğü:

Yargıtay personelinin meslek öncesi ve meslek içi eğitimleri ve kurulacak tesislerin yönetimi, bir müdürün başkanlığında yeteri kadar müdür yardımcısı, memur ve hizmetliden oluşan Eğitim ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür.